Dlaczego Polska "przecieka"?

Polska "przecieka" jak rozeschnięta beczka. Co dzień bez mała dowiadujemy się o informacjach "ze źródeł zbliżonych do..." albo od "pragnącego zachować anonimowość..." czy inaczej nazywanych informacjach, które ponoć nie powinny ujrzeć światła dziennego. Dlaczego tak się dzieje? Z dwóch względów: pierwszy - to świadoma manipulacja informacją przez tzw. "niewidzialną rękę" w celu uzyskania odpowiednich reakcji społecznych dla konkretnych celów, a drugi - to elementarny brak przestrzegania przepisów ustawy o tajemnicy przez tych, którzy takie prawo ustanowili, czyli krótko mówiąc przez polityków. Możnaby rozwijać dalej powody "przecieków", ale sądzę, że te dwa są zasadnicze. Z tego jasno też widać, że prawo ustanawiane przez Sejm jest prawem dla motłochu i nie obowiązujące ustawodawców. Gdyby prawo jednakowo obowiązywało i władzę i naród, dziś Polska byłaby zupełnie innym krajem.

Poniżej przedstawiam fragment wstępu do ankiety i samą ankietę bezpieczeństwa osobowego, którą powinien wypełnić i poddać weryfikacji (nie)każdy urzędnik państwowy zanim przystąpi do pracy na wyznaczonym stanowisku. Oddanie wypełnionej ankiety, jej szczegółowa weryfikacja oraz przeszkolenie z zakresu ochrony tajemnicy jest podstawą dopuszczenia urzędnika państwowego do dostępu do określonego typu informacji.


MATERIAŁY PRZEKAZANE PONIŻEJ SĄ OGÓLNIE DOSTĘPNE W DZIENNIKACH USTAW I MONITORACH POLSKICH WYDAWANYCH PRZEZ SEJM RP

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo narodowe i mając powinność jego ochrony, przedstawia tę ankietę w przekonaniu, iż zostanie ona wypełniona zgodnie z Pana (Pani) najlepszą wiedzą i wolą. Dziękując za współpracę podkreślamy, że celem tej ankiety jest wyłącznie ochrona bezpieczeństwa narodowego przed zagrożeniami ze strony obcych służb specjalnych, ugrupowań terrorystycznych lub grup przestępczych. Prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję, a w razie wątpliwości zwrócić się do pełnomocnika ochrony w Pana (Pani) jednostce organizacyjnej lub do właściwej służby ochrony państwa o pomoc w wypełnieniu ankiety.

Osoby objęte postępowaniem sprawdzającym w związku z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" wypełniają następujące punkty: 1, 2 lit. a-c, 3 lit. a-c, 12,13, 22, 28 lit. a.
Osoby objęte postępowaniem sprawdzającym w związku z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" wypełniają wyłącznie następujące punkty: 1-7, 9, 12, 13, 15-19, 22-28, 30, 32 i 33.
Osoby objęte postępowaniem sprawdzającym w związku z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" nie wypełniają pkt 31.
Osoby objęte postępowaniem sprawdzającym w związku z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" wypełniają wszystkie punkty ankiety.


Już z powyższego widać, że ustawowo informacje podzielono tylko na cztery kategorie pod względem niejawności. Każda informacja nie posiadająca jednej z czterech urzędowych klauzul tajności jest (a przynajmniej powinna być) informacją jawną. Informacje o klauzuli tajności "do użytku służbowego" czy "tylko na użytek wewnętrzny" są próbą obejścia ustawy, bo za utratę lub przekazanie nieuprawnionym wiadomości o klauzuli tajności nie występującej w ustawie nie można pociągnąć do żadnej odpowiedzialności - ani służbowej ani tym bardziej karnej. Każda więc informacja, której nie wolno ujawniać winna mieć klauzulę co najmniej "zastrzeżone". Przejdźmy zatem do samej ankiety, którą (nie)każdy urzędnik państwowy musi wypełnić oraz przejść szkolenie z ochrony tajemnicy, zanim zostanie dopuszczony do pracy na zajmowanym stanowisku.

Ankieta bezpieczeństwa osobowego otrzymuje klauzulę "poufne" po jej wypełnieniu i wklejeniu zdjęcia sprawdzanego oraz po przystawieniu pieczęci instytucji występującej o sprawdzenie osoby upoważnionej do dostępu do informacji niejawnych. Następnie osoba jest obowiązana do zakreślenia klauzuli informacji, do których będzie miała dostęp, a więc "zastrzeżone", "poufne", "tajne" lub "ściśle tajne".

W pukcie 1 - Osoba podlegająca sprawdzeniu - należy wpisać dane:

  nazwisko,
  nazwiska poprzednie (również nazwisko rodowe),
  imiona, imiona poprzednie (w razie ich zmiany),
  datę urodzenia i miejsce urodzenia,
  posiadane obywatelstwo(a) oraz posiadane uprzednio obywatelstwa,
  w przypadku zmiany obywatelstwa proszę podać: na jakie imiona i nazwisko wydano akt o zmianie lub utracie obcego obywatelstwa albo akt uzyskania posiadanego obecnie obywatelstwa (data wydania, numer i nazwa dokumentu, wydany przez),
  dowód osobisty (seria i numer, wydany przez, data wydania),
  numer PESEL,
  numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  posiadany stopień wojskowy,
  seria i numer książeczki wojskowej (wydany przez, data wydania),
  aktualne miejsce zamieszkania (zameldowanie na pobyt stały) - państwo, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, numer telefonu domowego),
  aktualny adres pobytu czasowego (jeżeli jest inny niż wyżej) - państwo, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, nr telefonu domowego,
  paszport (seria i numer, wydany przez, data wydania),
  aktualne miejsce(a) pracy, służby (nazwa oraz numer REGON pracodawcy, adres: państwo, miasto, ulica, nr domu, kod pocztowy, nr telefonu służbowego, nr faxu, zajmowane stanowisko lub charakter wykonywanych prac, wysokość miesięcznych poborów/dochodów netto),
  dodatkowe źródła utrzymania/zarobkowania (Dotyczy również dochodów otrzymywanych bez świadczenia pracy, np. renty zagranicznej, dywidendy od posiadanych papierów wartościowych, odsetek od lokat bankowych, zysków z obrotu akcjami na giełdzie, udziałów w funduszach powierniczych, dochodów z wynajmu nieruchomości, wygranych w grach losowych o wysokości przekraczającej trzykrotne średnie wynagrodzenie w Polsce, honorariów za publikacje, działalność dydaktyczną, dochodów z realizacji umów zleconych itp.), w tym dodatkowo - nazwa pracodawcy, adres: państwo, miasto, ulica, nr domu, kod pocztowy, nr telefonu służbowego, nr faxu, zajmowane stanowisko oraz wysokość miesięcznych poborów/dochodów netto,
  nne dochody (źródło, wysokość).
W dalszych punktach od 2 do 9, osoba podlegająca sprawdzeniu musi podać dane:
  Ojciec osoby sprawdzanej: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo(a), aktualne miejsce(a) pracy nazwa pracodawcy, adres: państwo, miasto, ulica, nr domu, kod pocztowy, nr telefonu służbowego, nr faxu, zajmowane stanowisko, wysokość miesięcznych poborów/dochodów netto), aktualne miejsce zameldowania (stałe i czasowe) oraz aktualny adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż wymieniony wyżej).
  Matka osoby sprawdzanej: dane jak wyżej.
  Rodzeństwo osoby sprawdzanej: dane jak wyżej.
  Małżonek osoby sprawdzanej (dotyczy także konkubenta/konkubiny lub osoby o takim charakterze pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą sprawdzaną): dane jak wyżej.
  Ojciec małżonka (konkubenta): dane jak wyżej.
  Matka małżonka (konkubenta): dane jak wyżej.
  Rodzeństwo małżonka (konkubenta): dane jak wyżej.
  Dane dzieci sprawdzanej osoby, pozostałych dzieci ojca i matki osoby sprawdzanej oraz ojca i matki małżonka: dane jak wyżej.
W punkcie 10 sprawdzania danych osobowych należy jeszcze podać - "w przypadku gdy członkowie rodziny, o których mowa wyżej mieszkają stale za granicą lub przebywali poza nią dłużej niż 3 miesiące, proszę podać następujące dane: okres zamieszkiwania lub pobytu (od-do), nazwisko i imię tej osoby, państwo i dokładny adres oraz powód pobytu.

Rzetelne wypełnienie pierwszych dziesięciu punktów ankiety, a przede wszystkim rzetelne sprawdzenie podanych informacji przez służby (lub osoby) do tego powołane natychmiast daje obraz "who is who". To jednak nie koniec tej specyficznej "spowiedzi". Czytajmy zatem dalej.

Punkt 11. - Czy w latach 1944-1990 był pracownikiem lub tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwowego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. nr 70 poz. 443 oraz z 1998 r. nr 113 poz. 715 i nr 131 poz. 860) - zakreślić: tak, nie lub nie dotyczy.

Punkt 12. - Czy i kiedy oraz przez jaki organ w ciągu ostatnich 10 lat był Pan (Pani) karany(a) (jeśli tak, proszę podać nazwę organu oraz określić, za popełnienie jakiego przestępstwa lub wykroczenia)? - opisać.

Punkt 13. - Czy aktualnie toczą się wobec Pana (Pani) postępowania o ukaranie za przestępstwa lub wykroczenia, o których Panu (Pani) wiadomo? - opisać.

Punkt 14. - Czy cierpi Pan (Pani) lub cierpiał(a) w przeszłości na choroby psychiczne lub inne dolegliwości powodujące zakłócenia czynności psychicznych? Jeśli tak, proszę wymienić na jakie, w jakich okresach czasy oraz podać jaka placówka zdrowia lub lekarz zajmował się lub nadal zajmuje się Pana (Pani) osobą w związku z wyżej wymienionymi dolegliwościami lub chorobą? - opisać.

Punkt 15. - Czy zażywa Pan (Pani) lub zażywał(a) kiedykolwiek narkotyki lub inne środki odurzające? Jeśli tak, proszę podać jakie, kiedy oraz czy sytuacje takie nadal mają miejsce. Proszę nie wyszczególniać faktów podawania Panu (Pani) narkotyków lub środków odurzających przez uprawnionych do tego lekarzy, o ile nie doprowadziło to do sytuacji, iż nadal musi Pan (Pani) przyjmować tego typu środki i je przyjmuje. - opisać.

Punkt 16a. - Czy w okresie ostatnich 10 lat spożywał Pan (Pani) lub spożywa alkohol w ilościach powodujących zaburzenia lub utratę świadomości? Jeśli tak, proszę podać częstotliwość tego typu sytuacji oraz okoliczności, w jakich miały one mają (lub miały) miejsce, a także, czy w związku z tym leczy się Pan (Pani) lub leczył(a) w poradniach specjalistycznych lub placówkach służby zdrowia (jakich - dokładna nazwa i adres). - opisać.

Punkt 16b. - Czy spożywanie alkoholu było kiedykolwiek przyczyną problemów w Pana (Pani) pracy lub życiu prywatnym? - opisać.


Już choćby z zapytań o ciągoty do ulubionego napoju, taka ankieta winna być wypełniana przez wszystkich urzędujących na Wiejskiej. Może wtedy zastanowionoby się, po co gorzała w Sejmie, bo jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie można zalać robaka podczas "urzędowania" nie opuszczając miejsca pracy. Tylko tutaj, zamiast "na kaca - głód i praca" hołduje się powiedzeniu - "piwo z rana jak śmietana".

Punkt 17. - Proszę podać dane dotyczące Pana (Pani) zatrudnienia (służby) w okresie ostatnich 10 lat. - należy podać: okres od-do, pełną nazwę zakładu pracy i jego pełny adres oraz ostatnie zajmowane stanowisko w każdym zakładzie.

Punkt 18. - Czy Pana (Pani) współmałżonek lub inne osoby pozostające z Panem (Panią) we wspólnym gospodarstwie domowym jesteście zadłużeni u osób fizycznych lub prawnych (np. pożyczki, kredyty), których łączna kwota przekracza sumę stanowiącą sześciokrotność otrzymywanego przez Pana (Panią) wynagrodzenia? Jeśli tak, proszę podać, kto, w jakiej wysokości, wobec kogo, z jakiego tytułu oraz jaki jest ich planowany termin spłaty. - Podać: nazwisko i imię, rodzaj zobowiązania, wysokość zobowiązania finansowego; wobec kogo, z jakiego tytułu, termin spłaty.

Punkt 19. - Czy Pana (Pani) współmałżonek lub inne osoby pozostające z Panem (Panią) we wspólnym gospodarstwie domowym jesteście obciążeni innymi zobowiązaniami finansowymi (np. zaległości podatkowe, alimenty, spłaty hipoteki, zastawy, należności wynikające z orzeczeń sądowych)? Jeśli tak, proszę podać, kto, w jakiej wysokości, wobec kogo, z jakiego tytułu oraz jaki jest ich planowany termin spłaty. - Podać: nazwisko i imię, rodzaj zobowiązania, wysokość zobowiązania finansowego; wobec kogo, z jakiego tytułu, termin spłaty.

Punkt 20. - Proszę podać wysokość dochodów uzyskanych przez Pana (Panią), Pana (Pani) współmałżonka oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym w roku poprzedzającym wypełnienie niniejszej ankiety bezpieczeństwa osobowego. - Podać nazwisko i imię, wysokość dochodu netto każdego z osobna.

Punkt 21. - Proszę podać, czy Pan (Pani), Pana (Pani) współmałżonek oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym posiadacie nieruchomości, własne przedsiębiorstwo lub udział w innym przedsiębiorstwie. Jeśli tak, proszę podać, kto, jakie i gdzie. Wypisać: nazwisko i imię, posiadane nieruchomości, przedsiębiorstwa, udziały i gdzie.


Od samego początku istnienia III RP politycy mieli kłopoty z ujawnianiem swoich dochodów i źródeł utrzymania. Skoro w innych pisemnych oświadczeniach tak często się "mylili", to znaczy, że ankiety z pewnością nie wypełniali. Dlaczego? O tym w dalszej części.

Punkt 22. - Czy kiedykolwiek był Pan (Pani) upoważniony(a) do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową w Polsce lub w innym państwie. Jeśli tak, proszę podać następujące dane: pełna nazwa i adres instytucji, w której był Pan (pani) dopuszczony(a) do takich informacji; państwo; zakres i klauzula informacji niejawnych, do których był Pan (Pani) dopuszczony(a); okresy od-do.

Punkt 23. - Czy po ukończeniu 18 lat przebywał Pan (Pani) kiedykolwiek za granicą dłużej niż 10 dni (w tym podróże służbowe)? Jeśli tak, proszę podać następujące dane: - okres zamieszkiwania lub pobytu od-do; państwo, miasto, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy; powód pobytu.

Punkt 24. - Czy podczas pobytów za granicą podejmował(a) Pan (pani)działalność zarobkową? Jeśli tak, proszę podać następujące dane: okres od-do, państwo, dokładny adres, nazwa zakładu pracy lub innego pracodawcy; zajmowane stanowisko; rodzaj wykonywanej pracy oraz uzyskiwane dochody.

Punkt 25. - Proszę podać okresy i miejsca zamieszkania w okresie ostatnich 10 lat (w Polsce lub innych państwach). Podać: okres zamieszkiwania lub zameldowania od-do; państwo, miejscowość (województwo, powiat, gmina), kod pocztowy; adresy: ulica, nr domu, nr mieszkania.


Jak było z paszportami przed rokiem 1989, wie każde dziecko. Podchwytliwy fragment...

Punkt 26. - Proszę podać dane aktualnych współmieszkańców, z którymi zamieszkuje Pan (Pani) w jednym mieszkaniu (np. członkowie rodziny, sublokatorzy, właściciele mieszkania) - nazwisko i imię (imiona), miejscowość i data urodzenia.

Punkt 27. - Proszę podać dane właściciela aktualnie zajmowanego przez siebie mieszkania (nazwa instytucji, firmy lub nazwisko właściciela - dokładny adres, nr telefonu).


Ciekawy zestaw, tylko po co to i komu. Wiadomo, że nie ważne kto z kim śpi, ale z kim się obudzi.

Punkt 28a. - Posiadane wykształcenie i tytuły zawodowe lub naukowe: wymienić własciwe - wyższe, średnie, podstawowe.

Punkt 28b. - Proszę podać następujące dane dotyczące uczelni, szkół i kursów, które Pan (Pani) ukończyła w przeszłości: okresy nauki od-do; nazwy i adresy wszystkich szkół, uczelni i kursów zawodowych; uzyskane dyplomy, świadectwa ukończenia.


Szkoda, że tej części nie wypełniał bardzo znany poseł z "czerwonych kapturków", a Sejm nie zdążył uchwalić nowego tytułu naukowego "omc mgr" (o mało co magister). Ciekawe też, co by tu wypisali niektórzy członkowie Samoobrony.

Punkt 29. - Czy Pan (Pani) lub członkowie rodziny wymienieni w punktach 2-9 utrzymujecie lub utrzymywaliście w okresie ostatnich 20 lat kontakty służbowe lub prywatne (towarzyskie) z obywatelami innych państw. Jeżeli tak, proszę podać następujące dane: okres od-do; państwo, dokładny adres; osoba - kontakt; powód, charakter kontaktu.

Punkt 30. - Czy należał(a) lub należy Pan (Pani) do zarejestrowanych lub nie zarejestrowanych polskich lub zagranicznych organizacji, partii politycznych lub stowarzyszeń. Podać - nazwa organizacji i jej dokładny adres; pełniona w niej funkcja; okres od-do.


A tu jestem ciekaw, co by wypisało całe SLD.

Punkt 31. - Proszę wskazać trzy osoby polecające, które znają Pana (Panią) przynajmniej od 2 lat (nie mogą to być członkowie rodziny wymienieni w punktach 2-9, a także osoby, które obsługują Pana (Pani) interesy majątkowe lub z którymi z racji wykonywanego przez nie zawodu łączą Pana (Panią) stosunki szczególnego zaufania) - imię i nazwisko, miejsce pracy, dokładny adres domowy i nr telefonu.

Punkt 32. - Czy kiedykolwiek podczas pobytu za granicą był Pan (Pani) wypytywany(a) lub w inny sposób indagowany(a) przez obce władze (imigracyjne, skarbowe, inne) na tematy związane z zagadnieniami bezpieczeństwa lub obronności państwa? Czy wiadomo Panu (Pani) coś o analogicznych zainteresowaniach wobec swojego współmałżonka lub innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym bądź innych członków rodziny. Jeśli tak, proszę zakreślić właściwe pole. Proszę nie podawać żadnych dalszych szczegółów. Zostaną one z Panem (Panią) omówione przez przedstawiciela służby ochrony państwa, prowadzącego postępowanie sprawdzające. Odpowiedź - tak lub nie.

Punkt 33. - Czy kiedykolwiek stwierdził(a) Pan (Pani) fakt zainteresowania swoją osobą ze strony zagranicznych służb specjalnych lub innych obcych instytucji aparatu ścigania (Policja, Straż Graniczna) bądź grup zorganizowanej przestępczości (polskich lub zagranicznych)? Czy wiadomo Panu (Pani) coś o analogicznych zainteresowaniach wobec swojego współmałżonka lub innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym bądź innych członków rodziny. Jeśli tak, proszę zakreślić właściwe pole. Proszę nie podawać żadnych dalszych szczegółów. Zostaną one z Panem (Panią) omówione przez przedstawiciela służby ochrony państwa, prowadzącego postępowanie sprawdzające. Odpowiedź - tak lub nie.


Tu byłoby pole do popisu dla Alków, Ollinów, Wolskich i im podobnych, gdyby musieli wypełniać ankietę.

A na zakończenie oświadczenie, że powiedziało się prawdę, prawdę i tylko prawdę oraz własnoręczny podpis.


Oświadczam, iż wypełniłem(am) ankietę osobiście, zgodnie ze swoją wiedzą, świadom(a), że każde fałszywe stwierdzenie lub pominięcie istotnego faktu będzie wystarczającym powodem do wstrzymania postępowania sprawdzającego i może stanowić podstawę odmowy wydania mi poświadczenia bezpieczeństwa.

Oświadczam, że zgadzam się na przeprowadzenie wobec mnie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11 poz. 95) oraz stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883); wyrażam zgodę na przetwarzanie, w rozumieniu art. 7 pkt 2 tej ustawy, moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających w tym zakresie z wymienionej ustawy o ochronie informacji niejawnych.


Nadrzędną ustawą regulującą obieg informacji niejawnych jest Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95) wraz z późniejszymi zmianami. Ona jest także łamana na każdym kroku przez tych, którzy ją uchwalili i którzy winni być wzorem jej przestrzegania. Dotyczy ona przede wszystkim:

Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
organów administracji rządowej,
organów jednostek samorządu terytorialnego,
sądów i trybunałów,
organów kontroli państwowej i ochrony prawa,
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich jednostek organizacyjnych,
Narodowego Banku Polskiego i banków państwowych,
państwowych osób prawnych i innych niż wymienione już państwowych jednostek organizacyjnych,
przedsiębiorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych ubiegających się o zawarcie lub wykonujących umowy związane z dostępem do informacji niejawnych albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, związane z dostępem do informacji niejawnych.

Czy pamiętamy jeszcze afery związane z kradzieżami laptopów posłów czy senatorów? Czy doszłoby do tego, gdyby ci nieudacznicy przestrzegali ustawy? Z pewnościa nie, gdyby przestrzegano art 60 ustawy, który mówi:

Systemy i sieci teleinformatyczne, służące do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, podlegają szczególnej ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem tych informacji, a także przed możliwością przypadkowego lub świadomego narażenia ich bezpieczeństwa.

Co oznacza, że takiego laptopa nie wolno zabierać do domu czy pozostawiać w samochodzie. Oznacza to też, że twarde dyski używane w nich winny być zarejestrowane w kancelarii tajnej Sejmu i tam zdawane każdorazowo po pracy (laptopy, oczywiście w całości). Dotyczy to również innych nośników informacji takich jak dyskietki, płyty CD i podobne. A kto tego przestrzega?

Ustawa pisze także na temat przedsiębiorców i umów z nimi zawieranych. Czy dochodziłoby do afer z tym związanych, gdyby przestrzegano ustawy? Ustawa wyraźnie pisze kogo i co należy sprawdzić:


osoby zajmujące stanowiska związane z kierowaniem, wykonaniem umowy lub z jej bezpośrednią realizacją u przedsiębiorcy, w jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej,
osoby, które w imieniu podmiotu uczestniczą w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, jeżeli są one związane z dostępem do informacji niejawnych,
osoby zatrudnione w pionie ochrony,
działający na rzecz i zlecenie podmiotu przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia,
struktura i pochodzenie kapitału przedsiębiorcy,
struktura organizacyjna przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej oraz ich władz,
sytuacja finansowa i źródła pochodzenia środków finansowych pozostających w dyspozycji podmiotów.

Już z tych przykładów wynika, że ustawa o tajemnicy służyła (przynajmniej do dziś) tylko do maskowania i ukrywania złodziejstwa, malwersacji, korupcji i innych patologii występujących na najwyższych i wysokich szczeblach władzy. Nie ma się czemu dziwić, gdyż instytucja powołana do wnikliwej weryfikacji osób na świeczniku społecznym nie wykonywała należycie swoich zadań, a wręcz przymykała oczy na "swoich", a swoją władzę wykorzystywała do innych celów, bo rzetelnie (lub nawet kłamliwie) wypełniona ankieta mogła stać się przysłowiowym "hakiem" na sprawdzanego.

Przeczytawszy ankietę możnaby zapytać skąd tyle ochlapusów wśród wybrańców narodu? Jeśliby tę ankietę wypełniano rzetelnie i nie mniej rzetelnie ją zweryfikowano, to nie byłoby takiej ilości TW wśród posłów i senatorów, szczególnie w pierwszych kadencjach. Nie byłoby, bo ustawa chroni najwyżej postawionych. Otóż ustawę o ochronie tajemnicy "wysmażono" tak, by nie obowiązywała tych, co władzę będą stanowić. Proszę przeczytać poniższe fragmenty:


Art. 27.2. Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się wobec osób sprawujących urzędy: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.
Art. 27.2a. Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się wobec kandydatów na członków Rady Ministrów powoływanych w trybie art. 154 i 155 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 27.3. Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się, z zastrzeżeniem ust. 4, wobec posłów i senatorów.
Art. 27.4. Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu zwracają się, za zgodą osoby sprawdzanej, do służb ochrony państwa o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec posłów lub senatorów, których obowiązki poselskie bądź senatorskie wymagają dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Ściśle tajne".
Art. 27.6. Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się wobec osób zajmujących stanowiska: Prezesa Rady Ministrów, członka Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Interesu Publicznego, członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Szefów Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu i Prezesa Rady Ministrów.
Art. 27.9. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu zapoznają się z przepisami o ochronie informacji niejawnych i składają oświadczenie o znajomości tych przepisów. Posłowie i senatorowie oraz osoby, o których mowa w ust. 6, składają takie oświadczenie po odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Jeżeli jest napisane - "Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się", to oznacza, że nie wypełnia się ankiety bezpieczeństwa osobowego i na wymienione wyżej stanowiska można powołać każdego, bez względu na to, co sobą reprezentuje i co reprezentował w przeszłości. Teraz jest jasne, dlaczego i kto nami rządził? Rząd, Sejm, Senat i inne najwyższe stanowiska państwowe były (i są) ponad ustawą o ochronie tajemnicy. Tam gdzie sito sprawiedliwości jest najbardziej potrzebne, zostało usunięte w majestacie prawa. To właśnie dlatego Polska działała (i jeszcze działa) na mocy układów, "haków" i wzajemnej adoracji. Teraz także można uświadomić sobie, dlaczego tak ważną i pierwszorzędną rzeczą było "roz... walenie" starego WSI, które jako instytucja sprawdzająca, absolutnie nie spełniała swoich ustawowych zadań, a wręcz przeciwnie - wspierała ludzi wrogich Polsce.

Na zakończenie proszę przeczytać, choćby z ciekawości, jakie informacje w naszym państwie mają najwyższą klauzule tajności i powinny być chronione ze szczególną troską:


Informacje niejawne oznaczone klauzulą "Ściśle tajne":

1. Informacje dotyczące zagrożeń zewnętrznych bezpieczeństwa państwa o charakterze militarnym, plany i prognozowanie obronne oraz wynikające z nich decyzje i zadania.

2. Struktura, organizacja i funkcjonowanie systemu kierowania państwem oraz dowodzenia Siłami Zbrojnymi w czasie zagrożenia państwa i wojny.
3. Lokalizacja, wyposażenie, właściwości ochronne i organizacja obrony stanowisk kierowania państwem i stanowisk dowodzenia Siłami Zbrojnymi w czasie zagrożenia państwa i wojny.
4. Organizacja, funkcjonowanie systemów łączności kierowania państwem i dowodzenia Siłami Zbrojnymi w czasie podwyższonej gotowości obronnej i wojny.
5. Centralny program mobilizacji gospodarki.
6. Informacje dotyczące planowania, organizacji i funkcjonowania mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych.
7. Szczegółowa struktura Sił Zbrojnych oraz okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych na czas wojny.
8. Informacje dotyczące możliwości bojowych Sił Zbrojnych, poszczególnych okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych oraz potencjalnego przeciwnika na przewidywanych obszarach i kierunkach działań wojennych.
9. Zadania bojowe Sił Zbrojnych i związków operacyjnych.
10. Organizacja i funkcjonowanie systemu obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju.
11. Organizacja, rozmieszczenie, zadania i możliwości działania systemu rozpoznania i walki radioelektronicznej.
12. Planowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie operacyjnego maskowania wojsk.
13. Planowanie, realizacja, wyniki badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych o szczególnie ważnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa.
14. Hasła i kody dostępu do urządzeń przechowujących, przetwarzających i przesycających informacje oznaczone klauzulą "Ściśle tajne".
15. Systemy łączności planowane, organizowane i utrzymywane przez służbę łączności podlegającą ministrom właściwym do spraw wewnętrznych, administracji publicznej, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Szefowi Urzędu Ochrony Państwa.
16. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, metod i środków służących do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą "Ściśle tajne", których ujawnienie może spowodować brak ich skuteczności.
17. Organizacja, formy i metody pracy operacyjnej organów, służb i instytucji państwowych uprawnionych do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
18. Szczegółowe kierunki pracy operacyjnej i zainteresowań służb ochrony państwa.
19. Szczegółowa struktura organizacyjna oraz etatowa jednostek i komórek organizacyjnych wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze w organach, służbach i instytucjach państwowych, o których mowa w punkcie 17, a także systemy ewidencji danych o funkcjonariuszach, żołnierzach i pracownikach tych jednostek i komórek organizacyjnych.
20. Dane identyfikujące lub mogące doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników uprawnionych do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i zatrudnionych w organach, służbach i instytucjach państwowych, o których mowa w punkcie 17.
21. Dane identyfikujące lub mogące doprowadzić do identyfikacji osób nie będących funkcjonariuszami, żołnierzami lub pracownikami organów, służb i instytucji pań-stwowych, o których mowa w punkcie 17, a które udzieliły pomocy tym organom w zakresie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także świadków koronnych i osób dla nich najbliższych oraz świadków, o których mowa w art. 184 Kodeksu postępowania karnego, a także świadków koronnych i osób dla nich najbliższych oraz świadków, o których mowa w art. 184 Kodeksu postępowania karnego.
22. Informacje dotyczące dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników organów, służb i instytucji państwowych, o których mowa w punkcie 17, lub środków, którymi posługują się przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych.
23. Informacje dotyczące stosowanych na podstawie przepisów ustawowych: środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów; kontroli korespondencji; zakupu kontrolowanego i przesyłki niejawnie nadzorowanej.
24. Plany i stan zaopatrzenia w sprzęt i materiały techniki specjalnej organów, służb i instytucji państwowych, o których mowa w punkcie 17.
25. Informacje i przedmioty uzyskane w wyniku zastosowania środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów, a także w wyniku zastosowania kontroli korespondencji.
26. Informacje dotyczące planowanych, wykonywanych i zrealizowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe, o których mowa w punkcie 17, oraz informacje i przedmioty uzyskane w wyniku tych czynności, które pozwalają na identyfikację osób udzielających im pomocy w zakresie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
27. Sprawozdania, biuletyny, informacje i dane statystyczne dotyczące pracy operacyjnej organów, służb i instytucji państwowej, o których mowa w punkcie 17.
28. Gospodarowanie środkami budżetowymi i mieniem państwowym na cele specjalne.
29. Organizacja, funkcjonowanie i środki techniczne radiokontrwywiadowczej ochrony państwa.
30. Informacje niejawne wymieniane przez Rzeczpospolitą Polską z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego, Unią Europejską i Unią Zachodnioeuropejską oraz z innymi organizacjami międzynarodowymi i państwami, oznaczone klauzulą "TOP SECRET" lub równorzędną.


II. Informacje niejawne oznaczone klauzulą "Tajne"
ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa oraz porządek publiczny:

1. Planowanie, rozmieszczenie i stan rezerw państwowych na szczeblu centralnym i wojewódzkim.

2. Resortowe i wojewódzkie programy mobilizacji gospodarki.
3. Plany obrony cywilnej państwa oraz plany obrony cywilnej województw.
4. Założenia systemu finansowego państwa w czasie podwyższonej gotowości obronnej i wojny.
5. Stan rozwinięcia, ukompletowania i wyposażenia jednostek wojskowych w zakresie nie objętym postanowieniami Traktatu o konwencjonalnych Siłach zbrojnych w Europie (CFE).
6. Szczegółowa struktura Sił Zbrojnych oraz okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych.
7. Plany i prognozy rozwoju organizacyjnego i technicznego Sił Zbrojnych oraz poszczególnych rodzajów wojsk.
8. Lokalizacja, rodzaj i przeznaczenie oraz właściwości techniczno-ochronne budownictwa specjalnego.
9. Organizacja kompleksowego przygotowania jednolitej sieci telekomunikacyjnej państwa dla potrzeb obronnych.
10. Informacje dotyczące przygotowania, budowy, zarządzania oraz funkcjonowania systemów i sieci telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i pocztowych służących do przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, wykorzystywanych dla potrzeb Sił Zbrojnych, służb ochrony państwa lub administracji publicznej w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia tych systemów i sieci.
11. Zbiorcze informacje dotyczące produkcji specjalnej przemysłu obronnego, a także prognozy rozwojowe, plany i zdolności produkcyjne oraz usługowe przedsiębiorców, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie realizacji zamówień na uzbrojenie i sprzęt wojskowy.
12. Wojskowe mapy specjalne i fotodokumenty przedstawiające obiekty inżynieryjnej rozbudowy terenu prognozowanych rejonów i kierunków działań wojennych.
13. Zbiory współrzędnych geodezyjnych lub prostokątnych punktów położonych na terenach, które mają istotne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.
14. Fotogrametryczne i teledetekcyjne zdjęcia lotnicze i naziemne obiektów i terenów mających istotne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.
15. Materiały geodezyjne i kartograficzne zawierające informacje o położeniu, rodzaju, charakterze lub przeznaczeniu obiektów mających istotne znaczenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa.
16. Informacje dotyczące przestawienia gospodarki narodowej na rzecz obronności w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa i wojny.
17. Informacje dotyczące przygotowania, organizacji oraz wykorzystywania transportu kolejowego, drogowego i wodnego oraz ochrony obiektów komunikacyjnych w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa i wojny.
18. Organizacja i funkcjonowanie systemu alarmowania wojsk oraz zadania jednostek wojskowych i garnizonów w procesie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej.
19. Zadania centralnych konstytucyjnych organów państwa, ministrów, centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodów związane z osiąganiem podwyższonej gotowości obronnej państwa.
20. Organizacja i funkcjonowanie systemu zaopatrywania Sił Zbrojnych w uzbrojenie, sprzęt wojskowy i amunicję w procesie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej.
21. System ewidencji danych o osobach zajmujących stanowiska związane z obronnością kraju.
22. Informacje dotyczące systemu ochrony i obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej na czas podwyższonej gotowości obronnej państwa i wojny.
23. Organizacja ochrony, na wypadek wojny, dóbr kultury mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego narodu.
24. Dane dotyczące rezerw rzeczowych resortu spraw wewnętrznych tworzonych na rzecz wojny.
25. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, metod i środków służących do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą "Tajne", których ujawnienie może spowodować brak ich skuteczności.
26. Informacje dotyczące planowania, rozmieszczenia, przeznaczenia i wyposażenia obiektów i nieruchomości specjalnych oraz plany ich obrony i ochrony.
27. Szczegółowe informacje dotyczące osób podejrzewanych o prowadzenie działalności godzącej w bezpieczeństwo, obronność, niezależność, całość lub międzynarodową pozycję państwa albo działalności terrorystycznej, uzyskane i przetwarzane przez służby ochrony państwa.
28. Szczegółowa struktura organizacyjna i etatowa jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, Wojskowych Służb Informacyjnych, Policji, Straży Granicznej oraz jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności.
29. System ewidencji danych o funkcjonariuszach, żołnierzach i pracownikach Urzędu Ochrony Państwa, Wojskowych Służb Informacyjnych, Policji, Straży Granicznej i jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz dane z tej ewidencji, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności.
30. Dane statystyczne dotyczące spraw kadrowych służb ochrony państwa, z wyłączeniem danych zamieszczanych w ustawie budżetowej.
31. Informacje z materiałów archiwalnych dotyczące pracy operacyjnej, w tym kartoteki i informacje sporządzone w oparciu o archiwalne materiały operacyjne, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności.
32. System i sposób ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, działań antyterrorystycznych, antysabotażowych, a także informacje dotyczące operacyjnych możliwości ochrony granicy państwowej.
33. Szczegółowe formy i metody działania Urzędu Ochrony Państwa, Wojskowych Służb Informacyjnych, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności.
34. Informacje dotyczące planowanych, wykonywanych i zrealizowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby lub instytucje państwowe upraw-nione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz informacje i przedmioty uzyskane w wyniku tych czynności, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności.
35. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.
36. Dzienniki korespondencyjne do rejestracji dokumentów oraz ewidencje innych materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową.
37. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i zabezpieczenia obiektów ważnych dla gospodarki narodowej albo ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa.
38. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych, wykonywanych i zrealizowanych czynności dochodzeniowo-śledczych, jeżeli ich ujawnienie mogłoby stanowić przeszkodę dla prawidłowego toku postępowania karnego.
39. Projekty wynalazcze uznane za tajne zgodnie z przepisami o wynalazczości.
40. Informacje niejawne wymieniane przez Rzeczpospolitą Polską z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego, Unią Europejską i Unią Zachodnioeuropejską oraz z innymi organizacjami międzynarodowymi i państwami, oznaczone klauzulą "SECRET" lub równorzędną.


III. Informacje niejawne oznaczone klauzulą "Tajne"
ze względu na ważny interes państwa:

1. Materiały dla Rady Ministrów dotyczące potencjału strategicznego państwa oraz strategicznych zamówień rządowych i ich realizacji.

2. Instrukcje do negocjacji w sprawie zawierania umów finansowych o znaczeniu ogólnopaństwowym, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na dalszy tok negocjacji.
3. Wnioski o udzielenie poręczenia, umowy poręczenia oraz umowy o udzielenie poręczenia dotyczące producentów sprzętu obronnego.
4. System zabezpieczenia wartości pieniężnych w Narodowym Banku Polskim, bankach państwowych i przedsiębiorstwach produkujących znaki pieniężne.
5. Limit rezerwy specjalnej krajowych znaków pieniężnych w Narodowym Banku Polskim.
6. Informacje o organizacji i zabezpieczeniu transportów wartości pieniężnych przekraczających równowartość kwoty 500 tys. EURO organizowanych przez Narodowy Bank Polski lub banki państwowe oraz przedsiębiorstwa produkujące znaki pieniężne.
7. Technologia produkcji i system zabezpieczeń znaków akcyzy w przedsiębiorstwach wytwarzających te znaki.
8. Informacje związane z projektowaniem i przygotowaniem do produkcji znaków pieniężnych z wyłączeniem monet przeznaczonych na cele kolekcjonerskie i papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz znaków skarbowych akcyzy, w zakresie niezbędnym do ich zabezpieczenia przed podrabianiem lub przerabianiem, do czasu wprowadzenia ich do obiegu.
9. Informacje dotyczące technologii produkcji znaków pieniężnych, znaków skarbowych, akcyzy, papierów wartościowych i kart płatniczych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski albo banki państwowe.
10. Informacje dotyczące technologii produkcji oraz szczegółowych sposobów zabezpieczeń dokumentów tożsamości, a także innych zabezpieczonych dokumentów wydawanych przez organy władzy publicznej.
11. Decyzje o skokowych zmianach kursu złotego w stosunku do walut obcych (dewaluacja, rewaluacja) dokonywane przez Narodowy Bank Polski do czasu podania ich do publicznej wiadomości.
12. Plany, zasady i systemy organizacji ochrony oraz zabezpieczenia Narodowego Banku Polskiego i banków państwowych.
13. Wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego - do czasu ich podania do publicznej wiadomości.
14. Przedział odchyleń kursu złotego od centralnego parytetu - do czasu podania ich do publicznej wiadomości.
15. Prace badawczo-rozwojowe o szczególnie istotnym znaczeniu dla interesu gospodarczego państwa, zlecone przez ministrów i centralne organy państwowe.
16. Informacje dotyczące rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, których ujawnienie naraziłoby na szkodę ważny interes gospodarczy państwa.
17. Informacje o sposobie działania urządzeń kontrolno-sygnalizacyjnych i systemów alarmowych zabezpieczających dostęp do miejsc składowania i stosowania materiałów jądrowych kategorii I i II.
18. Informacje dotyczące planów i zadań polityki zagranicznej, których ujawnienie naraziłoby na szkodę ważny interes państwa lub innego podmiotu stosunków międzynarodowych, do czasu oficjalnego ich ogłoszenia.
19. Materiały, dokumenty, sprawozdania z negocjacji i konsultacji międzynarodowych oraz umowy międzynarodowe lub ich części, jeżeli uznane zostały za niejawne na wniosek jednej ze stron.
20. Informacje polityczne, gospodarcze lub wojskowe dotyczące państw obcych, uzyskane pod warunkiem zapewnienia ich tajności.
21. Organizacja i funkcjonowanie poczty dyplomatycznej.
22. System ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
23. Zadania polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych na czas wojny.
24. Zadania w zakresie ochrony przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wojny.
25. Plany, prognozy i informacje na temat rozwoju obrotu z zagranicą sprzętem specjalnym i uzbrojeniem oraz technologiami i usługami specjalnymi.
26. Informacje niejawne wymieniane przez Rzeczpospolitą Polską z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego, Unią Europejską i Unią Zachodnioeuropejską oraz z innymi organizacjami międzynarodowymi i państwami, oznaczone klauzulą "SECRET" lub równorzędną.

Jak z tego wynika, większość posłów czy senatorów nie ma do czynienia na codzień z wielkimi tajemnicami, chyba że pracują w komisjach sejmowych związanych z tymi sprawami. Nie znaczy to, że sprawy innych tajemnic są traktowane w sposób należyty, że wspomnieć tylko aferę starachowicką. Czytając jednak codzienną prasę można się czuć zaniepokojonym o własne państwo, w którym ci, co tworzą prawo, sami go nie przestrzegają (bo nie muszą). Przecieki wynikają ze skandalicznego nieprzestrzegania podstawowych zasad ochrony tajemnicy i na dzisiaj służą do manipulacji społeczeństwem. Polska będzie "przeciekać" doputy, dopóki organy wyznaczone do ochrony informacji nie zaczną wypełniać swoich ustawowych obowiązków, sprawcy nie zaczną być karani, a ci co ustanawiają prawo nie zaczną go przestrzegać. Gdyby ci, co nami rządzą podlegali jak inni obywatele tej ustawie, gdyby musieli wypełniać ankiety, jak przedstawiona wyżej, szubrawcy nie przeszliby przez sito.